Strona główna


Procedury i instrukcje dla egzaminatora


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI ORAZ MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu


Archiwum:

 

 

 

 

 


INFORMACJA I ZGŁOSZENIA:
- biuro@spozz.com


DUPLIKAT PATENTU I ZAŚWIADCZENIE O UZYSKANIU STOPNIA ŻEGLARSKIEGO

Duplikat patentu można uzyskać w Polskim Związku Żeglarskim po złożeniu wniosku (dostępnego na stronie www.pya.org.pl) wraz z zaświadczeniem o uzyskaniu stopnia żeglarskiego wydanym przez właściwy OZŻ.


W celu otrzymania zaświadczenia w SPOZŻ o uzyskaniu stopnia żeglarskiego należy:

1. Wnieść opłatę w wysokości 50.00 PLN za wydanie zaświadczenia o zdaniu egzaminu na stopień żeglarski – przelew na r-k Nr 96 1050 1722 1000 0023 1639 4978 w Banku ING Bank Śląski;

2. Złożyć własnoręcznie podpisany wniosek o wydanie zaświadczenia o zdobyciu stopnia żeglarza jachtowego/sternika jachtowego wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty (wniosek musi zawierać dane aktualne na dzień zdawania egzaminu oraz aktualne na dzień składania wniosku: imię i nazwisko (w przypadku zmiany – stosowny dokument), data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania). We wniosku koniecznie należy wskazać – choćby przybliżony – termin i miejsce zdawania egzaminu, co ograniczy obszar poszukiwań i zwiększy prawdopodobieństwo odnalezienia dokumentów.


Uwaga: dopuszcza się skan ww. dokumentów przesłany e-mail-em;

Na podstawie powyższych zostanie przygotowane zaświadczenie zgodne z posiadanymi dokumentami.

 

modyfikacja 2020-07-04

Web: Dziobak

Od kwietnia 2007 SPOZŻ jest Organizacją Pożytku Publicznego. Zapraszamy wszystkich chętnych do wparcia naszej organizacji częścią kwoty podatku.